Cykl nauczania:

  • dwuletni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum.

Zajęcia dydaktyczne:

  • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

Zajęcia praktyczne w:

  • domach  pomocy społecznej, oddziałach rehabilitacji w szpitalu

Po uzyskaniu dyplomu pracę możesz podjąć w:

  • dom małego dziecka
  • dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
  • hospicjum dla dzieci i dorosłych
  • warsztaty terapii zajęciowej
  • ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
  • środowiskowy dom samopomocy
  • oddział rehabilitacji w szpitalu

Informacje o zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób chorych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi.  Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej. W bezpośredniej opiece nad podopiecznym, realizuje indywidualny plan pracy i opieki, pomaga w zaspakajaniu potrzeb, rozwiązywaniu problemów, wykonywaniu codziennych czynności z zakresu samoobsługi i samopielęgnacji lub pełni funkcje zastępcze. Organizuje osobie podopiecznej czas wolny, umożliwiając samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną, społecznością lokalną i innymi mieszkańcami DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej.