INFORMACJE O REKRUTACJI

do Szkoły Policealnej -Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka
w Łukowie

na rok szkolny 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Policealnej -Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie informuje,
że w roku szkolnym 2018/2019
będą przyjmowani kandydaci do Szkoły Policealnej  Medycznego Studium Zawodowego, którzy:

1. Spełnią następujące wymagania rekrutacyjno – kwalifikacyjne dla poszczególnych kierunków kształcenia:

Higienistka stomatologiczna (forma stacjonarna) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Opiekun medyczny (forma stacjonarna/zaoczna lub kursowa) czas trwania nauki 1 rok, przez trzy dni w tygodniu; liczba miejsc 25; przyjęcie  na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Technik dentystyczny (forma dzienna) czas trwania nauki 2,5 roku; liczba miejsc 16; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Technik masażysta (forma dzienna lub stacjonarna) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcia na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Technik sterylizacji medycznej (forma stacjonarna lub zaoczna) czas trwania nauki 1 rok, przez trzy dni w tygodniu; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Technik usług kosmetycznych (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy   (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 1,5 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Opiekunka dziecięca  (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Terapeuta zajęciowy   (forma dzienna/stacjonarna lub kursowa) czas trwania nauki 2 lata; liczba miejsc 25; przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Do szkoły przyjmowani są uczniowie bez limitu wiekowego.

 

REKRUTACJA 

Termin składania dokumentów –     13 lipca 2019 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Termin składania dokumentów –    do 17 sierpnia 2019 r.

Zakończenie postępowania uzupełniającego: 24 sierpnia 2019 r.

                                                            (podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych).

 

W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia, prowadzone będzie dodatkowe

postępowanie uzupełniające po 1 września 2019 r.

 

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:

tel. 25 798 26 39, 25 798 39 98

e-mail: sekretariat@mszlukow.pl

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania wniosek o przyjęcie do szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 3 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły).

 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 15.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria – określone w art. 20g ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

(do pobrania OŚWIADCZENIA)

Kryteria te mają jednakową wartość muszą być potwierdzone stosownym dokumentem: 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

 

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów!