Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie powstało na bazie Liceum Medycznego otwartego w 1963 r. Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Teresaaczxac Sołtyszewska. Otwarcie szkoły pielęgniarskiej wynikło z niedoboru pielęgniarek w nowo zbudowanym Szpitalu Miejskim w Łukowie oraz potrzeb północno wschodniej części województwa lubelskiego.

Tradycje szkoły kształtował ceremoniał szkolny, w którym naczelną rolę spełniały uroczystości zawodowe – czepkowanie, paskowanie, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, itd. Działalność dydaktyczna i wychowawcza koncentrowała się wokół osiągania przez młodzież wysokich wyników nauczania z przedmiotów ogólnokształcących i egzaminu dojrzałości oraz bardzo dobrego przygotowania teoretycznego i praktycznego z pielęgniarstwa i egzaminu zawodowego.

W miarę zwiększania się liczby uczennic w szkole, przybywała liczba etatowych nauczycieli.

Pierwsze absolwentki Liceum Medycznego w liczbie 44 osób ukończyły szkołę w czerwcu 1968 roku. Podjęły one pracę przede wszystkim na terenie województwa lubelskiego, potwierdzając bardzo dobre przygotowanie do zawodu pielęgniarki. Rozwój szkoły i jej osiągnięcia upoważniły Rodziców do ufundowania sztandaru Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa, którego wręczenie odbyło się 20 kwietnia 1975 roku.

Z dniem 1 września 1975 roku zostało utworzone Medyczne Studium Zawodowe, kształcące pielęgniarki w systemie policealnym. Kolejne lata pracy szkoły uświadomiły nauczycielom i młodzieży potrzebę wyboru Patrona. Dzień 13 października 1979 roku jest związany z uroczystym nadaniem szkole imienia Janusza Korczaka.

W czerwcu 1989 roku Wojewoda Siedlecki utworzył Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Łukowie. W roku szkolnym 1993/1994 został wydłużony cykl kształcenia do 2,5 letniego w zawodzie pielęgniarki. Nowa dokumentacja programowa wprowadziła zagadnienia promocji zdrowia. Medyczne Studium Zawodowe na wydziale pielęgniarstwa ukończyło 503 absolwentów. Dalsze zmiany organizacyjne wpłynęły na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym.

1 września 1994 roku powitaliśmy młodzież rozpoczynającą naukę w zawodzie terapeuty zajęciowego. Przed Radą Pedagogiczną – wielka odpowiedzialność i wiele pracy. Naszym udziałem było doskonalenie zawodowe, organizowanie pracowni terapii zajęciowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych, zdobywanie literatury, wybór i przygotowanie placówek do zajęć praktycznych, prowadzenie prac dyplomowych i pierwszego egzaminu z przygotowania zawodowego. Do chwili obecnej szkołę ukończyło 262 absolwentów tego kierunku.

Czerwiec 1996 roku – średnia wyników z egzaminu z przygotowania zawodowego 4,8. Dziewięć osób otrzymało dyplom z oceną celującą. Na uroczystości wręczenia dyplomów, pierwszym 32 absolwentom terapii zajęciowej pani dyrektor Longina Król powiedziała: „Z Wami i dzięki Wam, zamierzone cele edukacji zostały osiągnięte. Daliście dowody swej dojrzałej zawodowo postawy, jestem przekonana, że będziecie chronić prawa niepełnosprawnych do godnego życia. Uczynicie, dar życia równie pięknym, kiedy towarzyszy mu choroba, kalectwo czy starość.”

1 września 1995 roku powitaliśmy młodzież rozpoczynającą naukę w nowo utworzonym kierunku – dietetyce. Przed Radą Pedagogiczną nowe zadania, ogromny wkład pracy w doskonalenie zawodowe, organizowanie warsztatu pracy, kształcenie praktyczne i przygotowanie formuły przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego. Dokumentacja programowa daje możliwość nowatorskiego jej realizowania i kształcenia autorskiego. W czerwcu 1997 roku oceniliśmy skuteczność pracy dydaktyczno-wychowawczej średnia wyników egzaminu z przygotowania zawodowego 4,84. Do pierwszych 29 absolwentów pani dyrektor Longina Król skierowała słowa: „…. jestem przekonana, że potraficie dawać swoje umiejętności i serce ludziom chorym oraz zmieniać świadomość i upodobania promując zdrowe żywienie.”

Dotychczas naszą szkołę ukończyło 194 dietetyków.

Transformacja ustroju wprowadziła zmiany w szkolnictwie medycznym. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zlikwidowało kształcenie w zawodzie pielęgniarki w Liceum Medycznym. Ostatni raz przyjęliśmy absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 1992/1993.

Po 34 latach funkcjonowania Liceum Medycznego – dyplomy w zawodzie pielęgniarki uzyskało 1741 absolwentów. Sztandar Liceum Medycznego po 24 latach był świadkiem ostatniego ślubowania pielęgniarskiego i przeszedł do historii szkoły znajdując poczesne miejsce w izbie tradycji.

Zakończenie kształcenia licealnego wiąże się ze zmianą nazwy szkoły. Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dniem 1 września 1997 roku, szkoła przyjęła nazwę Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka. Rodzice ufundowali Sztandar, którego projekt zawiera wiele elementów wspólnych ze sztandarem odchodzącym do historii. Dajemy tym samym wyraz kontynuowania dobrych tradycji i wartości szkoły.

Od 1 września 1997 roku w szkole naukę podjęli instruktorzy higieny. Pokonaliśmy trudności organizacyjne, stworzyliśmy warunki dydaktyczne do realizacji programów nauczania, pozyskaliśmy fachową kadrę pedagogiczną. Nabór na ten wydział trwał 3 lata, podczas których ukończyło go 42 absolwentów.

Nowe realia funkcjonowania szkoły wpływają na jej rozwój.

 • W 2000 roku utworzono wydział technika farmaceutycznego. Dotychczas naszą szkołę ukończyło 267 farmaceutów.
 • W 2001 roku na mocy umowy z Akademią Medyczną w Lublinie powstało Collegium Łukowskie kształcące pielęgniarki w systemie licencjackim.
 • W 2002 roku otwarto wydział technika fizjoterapii – kierunek był prowadzony do roku 2005. Ukończyło go 53 osoby.
 • W 2003 roku powstał wydział ratownika medycznego. Nabór na ratowników medycznych trwał do roku 2012. Do chwili obecnej szkoła wykształciła 152 absolwentów tego wydziału.
 • W 2005 roku zorganizowaliśmy kształcenie na kierunku technik usług kosmetycznych, pierwsze absolwentki tego wydziału opuściły mury naszej szkoły w 2007 r. Dotychczas tytuł technika usług kosmetycznych otrzymało 107 uczennic.
 • W 2006 roku powstał wydział technika masażysty, pierwsi wykwalifikowani masażyści opuszczają szkołę w 2008 roku. Do chwili obecnej szkoła przygotowała 70 osób do wykonywania tego zawodu.
 • W 2007 roku szkoła otwiera wydziały opiekuna medycznego i opiekunki dziecięcej.
 • W roku szkolnym 2007 uruchomiliśmy kształcenie w zawodzie ratownika medycznego dla osób pracujących. Kształcenie odbywało się bezpłatnie, w systemie wieczorowym.
 • W 2009 roku szkoła organizuje wydział technika dentystycznego. Od 1 września naukę na tym wydziale rozpoczyna 15 osób – 14 dziewcząt i 1 chłopiec. Środki finansowe potrzebne do utworzenia specjalistycznych pracowni przedmiotowych pochodzą z projektu „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • W 2009 r. wznawiamy naukę na wydziale opiekun medyczny.
 • Od lipca 2009 r. szkoła bierze udział w projekcie „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt realizuje województwo lubelskie oraz wszystkie regionalne szkoły zawodowe prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego, od lipca 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
 • 22 marca 2009 r. zorganizowaliśmy I Targi Wiedzy i Umiejętności. W programie targów znalazły się: wykłady o tematyce równościowej, społecznej, medycznej i paramedycznej, zajęcia warsztatowe, prezentacja pracowni przedmiotowych. Uczestnikami targów była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu łukowskiego. Targi były jednym z elementów projektu systemowego „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny”. Targi Wiedzy i Umiejętności organizowaliśmy trzykrotnie, kolejne w latach 2011-2012.
 • 31 sierpnia 2011 r. odeszła na emeryturę Pani Dyrektor Longina Król. Moment przejścia na emeryturę Pani Dyrektor zbiegł się z jubileuszem jej 45-lecia pracy pedagogicznej. Praca zawodowa Pani Longiny Król to ogromny wkład w tworzenie historii szkoły, profesjonalizm, uzyskiwanie wysokich wyników nauczania i wychowania.
 • 1 września 2011 r. – stanowisko Dyrektora szkoły objęła Pani Anna Sołtyszewska. Pani Dyrektor jest wieloletnim pracownikiem naszej szkoły, nauczycielem anatomii. Przez ostatnie lata piastowała stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, dbając o wysokie wyniki kształcenia i wychowania oraz przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • 1 września 2011 r. – nowym kierownikiem szkolenia praktycznego została Pani Małgorzata Przeździak, nauczyciel przedmiotów medycznych, wychowawca, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 • 1 września 2011 r. – utworzyliśmy wydział asystentki stomatologicznej. Nauka na tym wydziale trwa dwa semestry. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w poradniach i przychodniach stomatologicznych oraz kontraktowych i prywatnych gabinetach stomatologicznych. Nowy kierunek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dyrekcja i pracownicy szkoły dołożyli wszelkich starań aby utworzyć kompleksowo wyposażoną pracownię umiejętności zawodowych, wyposażyć bibliotekę szkolną w niezbędne podręczniki i literaturę fachową oraz stworzyć właściwe warunki pracy dla uczniów tego wydziału.
 • 14 października 2011 r. – Pani Longina Król wieloletni dyrektor naszej szkoły została wyróżniona Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego w uznaniu zasług dydaktyczno – wychowawczych oraz wkładu w rozwój oświaty Województwa Lubelskiego.
 • 19 stycznia 2012 r. – w szkole odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez pierwszych absolwentów Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie i Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie kształcących się w zawodzie technik dentystyczny. W tym szczególnym dla obu szkół dniu została zorganizowana wspólna akademia, podczas której gościliśmy władze Województwa Lubelskiego, Powiatu Łukowskiego i Miasta Łuków. Podczas uroczystości pożegnaliśmy 12 osobową grupę uczniów, którzy po 2,5 letniej nauce ukończyli wydział technika dentystycznego.
 • 1 września 2012 r. – szkoła uruchamia nowy wydział – higienistkę stomatologiczną. Stoimy przed nowymi wyzwaniami związanymi z pozyskaniem nowej kadry, doposażeniem pracowni asystentki stomatologicznej, wdrożeniem nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.
  W dniach 4-5 października 2013 roku odbyły się Uroczystości Jubileuszowe obchodów 50 – lecia Szkoły. Uroczystości zgromadziły Absolwentów Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, Liceum Medycznego, Zespołu Szkół Medycznych i Medycznego Studium Zawodowego im Janusza Korczaka w Łukowie. W obchodach Jubileuszowych brało udział również wielu znamienitych Gości, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie MSZ w Łukowie.
  Z okazji Jubileuszu została wydana publikacja pt.”Szkoła medyczna w Łukowie 1963 – 2013”.