Konferencja pt. „Autyzm – po drugiej stronie lustra”.

25.04.2019r. w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie  odbyła się konferencja wojewódzka: Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad osobą autystyczną pt. „Autyzm – po drugiej stronie lustra”.

Organizacji konferencji, przy wsparciu nauczycieli,  podjęły się Anna Sołtyszewska– dyrektor szkoły i Anna Mikołajewska – nauczyciel terapii zajęciowej.

 Fotoreportaż  :  Paweł  Przeździak 

 

Relacja z konferencji.

Wprowadzeniem uczniów  i słuchaczy szkoły w tematykę autyzmu zajęła się Krystyna Ambroziak – opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu, inicjując konkurs plastyczny na najlepszy plakat, zorganizowany pod hasłem tematycznym konferencji: „Autyzm – po drugiej stronie lustra”.  W tym celu został opracowany regulamin konkursu, a następnie przekazany do zaopiniowania Samorządowi Uczniowskiemu i podany do wiadomości Radzie Pedagogicznej. W celu przeprowadzenia oceny wykonanych prac powołana została również Komisja. Zgodnie z  przyjętymi w regulaminie kryteriami, niezależnie pracujący Członkowie komisji  dokonali oceny punktowej każdej z prac. Na tej podstawie wyłonione zostały 3 Laureatki konkursu

 • I miejsce zajęła Patrycja Michalak – słuchaczka II semestru terapeuty zajęciowego,
 • II miejsce – Elżbieta Sztukiewicz, słuchaczka II semestru opiekuna medycznego,
 • III – Weronika Wasiluk – uczennica IV semestru technika farmaceutycznego.

Intencją Organizatorów konferencji było pokazanie problemu osób ze spektrum autyzmu na różnych płaszczyznach funkcjonowania i w poszczególnych etapach rozwoju osobowego. Kolejność wykładów dostosowana była do realizacji myśli przewodniej konferencji.  Zostały one ułożone więc chronologicznie, wychodząc od uściśleń terminologicznych autyzmu, standardów diagnozy, zasad tworzenia środowiska terapeutycznego w domu, przedszkolu, szkole i pracy, przez metody terapii stosowane  w kolejnych etapach rozwojowych dziecka ze spektrum autyzmu, aż do aktywizacji zawodowej osób dorosłych.

Do wygłoszenia wykładów zaproszono specjalistów praktyków, profesjonalnie zajmujących się diagnozą i terapią autyzmu, członków rodzin  bezpośrednio dotkniętych problemem autyzmu oraz osoby na co dzień współpracujące ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.

W programie konferencji wygłoszone zostały następujące wykłady:

 • Wczesna diagnoza dziecka w kierunku spektrum autyzmu. Standardy diagnozy autyzmu – mgr Marta Łukowska – Almaszy  – psycholog, neurologopeda, oligofrenopedagog,  dyrektor Ośrodka Terapii i Diagnostyki Dzieci Autystycznych  „Wspólny świat” w Białej Podlaskiej.
 • Wsparcie społeczne rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem autyzmu – dr Jolanta Lesiewicz, psycholog, doradca metodyczny policealnych   szkół medycznych województwa lubelskiego.
 • Wczesna pomoc państwa w rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. Program „Za życiem”- mgr Aneta Świderska i mgr Anna Pucyk – nauczycielki Zespołu Placówek w Łukowie.
 • Jak tworzyć przestrzeń do rozwoju dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – mgr Magdalena Mojska – Sadowska, pedagog specjalny, terapeuta SI, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łukowie.
 • Wykorzystanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z autyzmem w Przedszkolu Integracyjnym Nr 1 w Łukowie – mgr Urszula Szumlewicz – terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny, terapeuta SI Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie.
 • Praca z uczniem autystycznym w Szkole Podstawowej z klasami integracyjnymi – mgr Agnieszka Chudzik – pedagog Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie.
 • Aktywizacja zawodowa młodzieży ze spektrum autyzmu – Anita Olszewska – pedagog Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie.
 • Program „Aktywny Samorząd” – Lech Dębczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie.
 • Działalność Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” – Grażyna Kulik – prezes Stowarzyszenia.
 • Świadectwa członków rodzin dzieci ze spektrum autyzmu.

Rolę konsultanta, z racji pełnionej funkcji i wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami ze spektrum autyzmu, pełniła  mgr Zofia Skrzymowska – certyfikowany ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej d.s. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W tematykę wykładów wprowadzały uczestników konferencji odpowiednio dobrane filmy krótkometrażowe.

Przybyłych Gości, prelegentów i uczestników konferencji powitałap. Anna Sołtyszewska – Dyrektor Szkoły. Konferencję prowadziła Anna Mikołajewska. Uczestniczyło w niej 158 osób. Wśród nich byli: p. Edward Leśniak – przedstawiciel Biura Senatora Rzeczpospolitej Polskiej – Stanisława Gogacza, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego – p. Barbara Paczos z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. Lubelskiego Kuratora Oświaty reprezentowała p. Marzanna Kondratowicz- Starszy  Wizytator KO w Lublinie. Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie reprezentowała dr Jolanta Lesiewicz – doradca metodyczny medycznych szkół policealnych województwa lubelskiego. Reprezentantem Urzędu Miasta Łuków był p. Marek Król – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Na konferencji obecni byli dyrektorzy placówek oświatowych: p. Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie, p. Elżbieta Pogodzińska- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie wraz z p. Anną Siedlecką –Marciniuk – wicedyrektorem, p. Małgorzata Piotrowska – dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie, p. Joanna Kapitaniuk- kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie oraz pracownicy miejskich przedszkoli. Środowisko medyczne reprezentowała p. Teresa Hut- pielęgniarka oddziałowa Oddziału Dziecięcego SP ZOZ w Łukowie. Zaproszenie na konferencje  przyjęły również policealne szkoły medyczne: w  Puławach, Białej Podlaskiej, Lublinie i Chełmie oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem instytucji społecznych z terenu miasta. Uczestniczyli w niej: p. Lech Dębczak – dyrektor PCPR w Łukowie,  p. Hanna Zabielska – dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziennego „Przylądek”,  p. Alicja Filip – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, s. Stella z Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Każdy z prelegentów potraktował swój temat bardzo indywidualnie, przekazując wiedzę praktyczną w sposób przystępny i interesujący, skupiając tym samym uwagę uczestników konferencji. Wysoki poziom merytoryczny wypowiedzi wykładowców, poparty  doświadczeniem zawodowym, zaowocował znacznym podniesieniem świadomości słuchaczy na temat problemów osób ze spektrum autyzmu oraz  możliwości ich wspomagania. Nasi wykładowcy okazali się ekspertami w swoich dziedzinach i pasjonatami w  zawodzie.

Ostatnim punktem konferencji było wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego: „Autyzm – po drugiej stronie lustra” .

Za pomoc w organizacji konferencji Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie dziękuje dyrektorom placówek społecznych i oświatowych , które podjęły się przygotowania wykładów wraz z prezentacjami, Prezesowi Stowarzyszenia „Labirynt” oraz przedstawicielom lokalnych mediów: „Nowej Gazety Łukowskiej” i Telewizji Magnes.

Oprac. Anna Sołtyszewska, Anna Mikołajewska

Fot. Paweł Przeździak

 

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.