Przetarg

Ogłoszenie nr 554529-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie :
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego12, w roku szkolnym 2020/2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego 12

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

więcej na stronie BIP

 

Rok Świętego Jana Pawła II

 

W maju br., w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, odbył się szkolny konkurs wiedzy. Jego celem było pielęgnowanie pamięci o Karolu Wojtyle, zachęcenie słuchaczy do rozwijania zainteresowań życiem i świętością Jana Pawła II. Konkurs odbył się w formie zdalnej w aplikacji quizziz.
Nagrodzone zostały trzy osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania konkursowe.O przyznaniu miejsc I-III zadecydował czas wykonania quizu.
Wyniki konkursu:
I miejsce – Jolanta Bojar, II sem. opiekuna medycznego;
II miejsce – Jarosław Zowczak, II sem. terapeuty zajęciowego;
III miejsce – Katrzyna Nowacka, II sem. terapeuty zajęciowego.

Organizatorem konkursu była Biblioteka szkolna oraz Samorząd Słuchaczy.
Dziękujemy wszystkim,którzy wzięli w nim udział. Gratulujemy nagrodzonym!

Zarządzenie nr 24 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 03 .06.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 990)

ZARZĄDZENIE NR 24/2020

Zarządzenie nr 20 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Działając w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020r. poz. 871)

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

 „My-czyta-My”

myczytamy

W kwietniu br. biblioteka szkolna zaprosiła słuchaczy, nauczycieli, pracowników oraz mieszkańców Internatu Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie do udziału w projekcie czytelniczym realizowanym na fanpagu szkoły.

Zarządzenie nr 18 Dyrektora Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie.

w sprawie wydłużenia okresu czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu Szkoły Policealnej –Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie.
Na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
(Dz. U. z 2020r. poz. 742)

Charytatywna kartka Wielkanocna

Słuchacze II i IV sem. terapeuty zajęciowego wraz ze swoimi rodzinami oraz nauczyciele tego kierunku, włączyli się w ogólnopolską akcję, którą zainicjowała Pierwsza Dama p. Agata Kornhauser – Duda.
Akcja polegała na wykonaniu kartki wielkanocnej, zrobienie jej zdjęcia i wysłanie na adres e-mailowy do placówek, w których przebywają osoby starsze, niepełnosprawne i samotne oraz do służb mundurowych i medycznych, jako wyraz naszego wsparcia w tak trudnym dla wszystkich czasie.
Kartki zostały przesłane do zaprzyjaźnionych ze szkołą placówek pomocy społecznej oraz medycznych.