INFORMACJE O REKRUTACJI

INFORMACJE O REKRUTACJI

do Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie

na rok szkolny 2016/2017 –  semestr ZIMOWY

Kierunki kształcenia w semestrze zimowym:

– technik dentystyczny – forma dzienna,

– opiekun medyczny – forma zaoczna,

– technik usług kosmetycznych A.61 – kwalifikacyjny kurs zawodowy

Termin składania dokumentów:  2-25 listopada 2016 r.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

            W przypadku wolnych miejsc na kierunkach kształcenia w semestrze zimowym prowadzone będzie postępowanie uzupełniające  w terminie do 16 grudnia 2016 r.
Zakończenie postępowania uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości

listy osób przyjętych: 21 grudnia 2016 r.

 

                             Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:

tel. 25 798 26 39

e-mail: sekretariat@mszlukow.pl

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: Wniosek o przyjęcie do szkoły)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości – ORYGINAŁ
 • 3 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm /z imieniem i nazwiskiem na odwrocie/.
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły).
 • Kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 15.00

 

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria – określone w art. 20g ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

 

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów!

Tagi: Brak tagów

Możliwość komentowania została wyłączona.