INFORMACJA  O REKRUTACJI


do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego

im. Janusza Korczaka

w Łukowie

na rok szkolny 2020/2021.

Termin składania dokumentów

 25 sierpnia 2020 r.  

Zakończenie postępowania uzupełniającego:

26 sierpnia 2020 r.

W przypadku wolnych miejsc,
prowadzone będzie  dodatkowe postępowanie uzupełniające po 1 września 2020 r

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:

tel.    25 798 26 39,

tel.    25 798 39 98

e-mail: sekretariat@mszlukow.pl

 1. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: WNIOSEK)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na wybranym kierunku, wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły, Przychodnia Medycyny Pracy ),
 • 2 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 15.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria – określone w art. 135 ust. 6, pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

(do pobrania OŚWIADCZENIE)

Kryteria te mają jednakową wartość muszą być potwierdzone stosownym dokumentem: 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )