Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

zapraszamy

Osoby zainteresowane podjęciem nauki Informujemy o naborze  NA ROK SZKOLNY 2023/ 2024  – nauka rozpocznie się we wrześniu 2023 roku.
Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca,
termin składania dokumentów do 28 sierpnia 2023r.
Nauka jest bezpłatna.
Dokumenty kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00.

Szczegółowe informacje: tel. 25 798 26 39, 25 798 39 98,

regulaminy rekrutacji :

plakat SPMSZ LUKOW


INFORMACJA

O REKRUTACJI 

2023/2024 


do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego

im. Janusza Korczaka

w Łukowie

na rok szkolny 2023/2024


Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie w roku szkolnym 2023/2024 prowadzi rekrutację na kierunki:

1. W systemie dziennym o 2,5-letnim cyklu kształcenia:
a) technik dentystyczny

b) technik farmaceutyczny

2. W systemie dziennym/stacjonarnym/ zaocznym  o 2-letnim cyklu kształcenia:
a) technik usług kosmetycznych

3. W systemie stacjonarnym / zaocznym o 1-rocznym cyklu kształcenia:
a) asystent osoby niepełnosprawnej

4. W systemie stacjonarnym o 2 – letnim cyklu kształcenia:
a) higienistka stomatologiczna

b) technik masażysta

c) podolog

d) opiekunka dziecięca

5. W systemie zaocznym o 1-rocznym cyklu kształcenia:

b) technik sterylizacji medycznej

6. W systemie stacjonarnym / zaocznym o 1,5-rocznym cyklu kształcenia:
a) opiekun medyczny

Termin składania dokumentów

od 17 maja 2023 r. do 10 sierpnia  2023 r

Zakończenie postępowania uzupełniającego:

do 1 września 2023 r

W przypadku wolnych miejsc,
prowadzone będzie  dodatkowe postępowanie uzupełniające do  1 września  2023 r

Postępowanie uzupełniające:

 • Termin składania dokumentów – do 10 sierpnia 2023r.

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:

tel.    25 798 26 39,

tel.    25 798 39 98

e-mail: sekretariat@mszlukow.pl

 1. Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: WNIOSEK)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia na wybranym kierunku, wykonywania i odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły, Przychodnia Medycyny Pracy ),
 • 2 fotografie o wymiarach 37 x 52 mm.

Dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!

 1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria – określone w art. 135 ust. 6, pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078):
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

(do pobrania OŚWIADCZENIE)

Kryteria te mają jednakową wartość muszą być potwierdzone stosownym dokumentem: 

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm)
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

Informacja dla kandydatów o ochronie danych osobowych.