Terapeuta zajęciowy


forma dzienna lub stacjonarna;

czas trwania nauki 2 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

Cykl nauczania:

 • dwuletni na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Zajęcia praktyczne w:

 • w domu dziecka,
 • żłobkach,
 • na szpitalnych oddziałach dziecięcych,

Po uzyskaniu dyplomu pracę można podjąć w:

 • oddziały szpitalne: dziecięcy, pulmonologii, rehabilitacji, psychiatrii, ginekologiczno-położniczy, kardiologii, geriatrii,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-wychowawcze,
 • szkoły specjalne,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • placówki resocjalizacyjne,
 • przedszkola integracyjne i inne.

 

Informacje o zawodzie terapeuta zajęciowy:

Terapeuta zajęciowy wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. Powinna go cechować odpowiedzialność za bezpieczeństwo podopiecznych, komunikatywność, spostrzegawczość, wrażliwość i cierpliwość. Posiada on wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności.

Terapeuta zajęciowy może podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.