Klauzula informacyjna dla uczniów /słuchaczy
Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego
im. Janusza Korczaka w Łukowie

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. J. Korczaka w Łukowie reprezentowana przez  Dyrektora Szkoły, kontakt mailowy pod adresem: dyrektor@mszlukow.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej iodo.mj@wp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak  MEN, Kuratorium, Urząd Marszałkowski, SIO,  towarzystwo ubezpieczeniowe oraz podmiot świadczący usługi dziennika elektronicznego, pracowników administracji oraz pracowników pedagogicznych Szkoły.
 5. Twoje dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji Twojego wizerunku na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach Administratora na podstawie zgody
  w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. Twoje dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art. 108a Prawo oświatowe a Administrator może przetwarzać Twój wizerunek.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  b)      pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu,
  c)      pkt 3 c) będą przechowywane przez okres 30 dni.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej sekretariat@mszlukow.pl
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 12. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów, podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.