Realizacja powyższego celu przyczyni się do zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym i zwiększenia zdawalności egzaminów zawodowych, a tym samym do wzrostu liczby wykwalifikowanych specjalistów w branżach medycznych tak pożądanych
na lokalnym rynku pracy. Projekt wpłynie również na wzrost popytu na medyczne szkolnictwo zawodowe na obszarze województwa. Osiągniecie celów pozwoli
na zrównoważone wykorzystanie zmodernizowanej i doposażonej infrastruktury szkolnictwa zawodowego, co przełoży się na zwiększenie atrakcyjności zawodów medycznych
na lokalnym rynku pracy.

Opis przedsięwzięcia: W naszej szkole projekt zakłada zakup nowoczesnego wyposażenia warsztatów i pracowni celem stworzenia uczniom szkół zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup wyposażenia zgodnego z rekomendacjami Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej dla pracowni:

  • anatomicznej, masażu (zawód: technik masażysta/symbol cyfrowy zawodu: 325402);
  • anatomicznej, opiekuńczo-higienicznej (opiekun medyczny/ symbol cyfrowy zawodu: 532102);
  • kosmetycznej (technik usług kosmetycznych/ symbol cyfrowy zawodu: 514207);
  • dekontaminacji medycznej (technik sterylizacji medycznej/symbol cyfrowy zawodu: 321104);
  • anatomicznej, protetyczno-ortodontycznej, gabinet dentystyczny (technik dentystyczny/ symbol cyfrowy zawodu: 321402);
  • anatomicznej (higienistka stomatologiczna/symbol cyfrowy zawodu: 325102).

Kluczowe wskaźniki realizacji projektu to:

  • liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego – 9;
  • liczba zakupionego wyposażenia w obiektach objętych wsparciem – 436 szt.;
  • rzeczywista liczba użytkowników infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 4793 os.;
  • potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 4793 os.

Główną grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego, w tym uczniowie w wieku powyżej 18 roku życia, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową (liceum ogólnokształcące, technikum lub inną równorzędną) i podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego współpracujące z ww. placówkami w tym pracodawcy.