Przetarg

Ogłoszenie nr 554529-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie :
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego12, w roku szkolnym 2020/2021.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Nazwa projektu lub programu
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Internatu Szkoły Policealnej- Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka w Łukowie, ul. A. A. Kryńskiego 12

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

więcej na stronie BIP