Deklaracja dostępności aktualizacja z dnia 2024-03-27

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, tel/fax 25 798 26 39, email: sekretariat@mszlukow.pl, dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Biuletyn Informacji Publicznej – Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-22

3. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: sekretariat@mszlukow.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Aneta Izdebska-Chadaj, e-mail: sekretariat@mszlukow.pl
Można także zadzwonić na numer telefonu 25 798 26 39. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie zapewnia dostępność cyfrową elementów stron internetowych lub aplikacji mobilnych określonych w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-na stronie internetowej znajdują się również pliki multimedialne nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

– na stronie znajduje się wiele plików do pobrania. Nie wszystkie pliki są w pełni dostępne. Może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do zdjęć, tabel, wykresów i grafik. Część dokumentów umieszczona jest w formie skanów; 

– wszystkie elementy wizualne nie zawierają ścieżki dźwiękowej  z napisami dla niesłyszących,

– wszystkie elementy multimedialne nie posiadają możliwej do uruchomienia bezwzrokowo, poprawnie sformułowaną audiodeskrypcję i/lub przygotowaną transkrypcję,

-mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć lub ich brak,

-na stronie umieszczane są dokumenty od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Ułatwienia na stronie szkoły:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, )
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

 

Źródła:

 1. Metoda oceny dostępności cyfrowej strony internetowej
 2. Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego “Deklaracji Dostępności”
 3. Strona ministerstwa Cyfryzacji dotycząca dostępności cyfrowej
 4. Szkolenia organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji
 5. Podręczniki i inne materiały dotyczące dostępności cyfrowej