Asystent osoby niepełnosprawnej


forma stacjonarna lub zaoczna;

czas trwania nauki 1 rok,

przez trzy dni w tygodniu;

liczba miejsc 25;

przyjęcie  na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

 

Cykl nauczania:

 • jednoroczny na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dydaktyczne:

 • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Zajęcia praktyczne w:

 • domach pomocy społecznej,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Po uzyskaniu dyplomu pracę można podjąć w:

 • zakładach opiekuńczo – leczniczych ,
 • szpitalach,
 • domach pomocy społecznej,
 • niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej,
 • środowiskowych domach pomocy, hospicjach,
 • środowiskach domowych i najbliższym otoczeniu osoby niepełnosprawnej,
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Informacje o zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej:

współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej. Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie mają empatia i komunikatywność. W realizacji zadań pomocne są: kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zadań asystenta osoby niepełnosprawnej należy:

 • wykonywanie podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych,
 • współdziałanie z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej;
 • udzielanie pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego;
 • uczestniczenie w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej.