HISTORIA SZKOŁY

1963-2023

aczxac

 • Szkoła Policealna -Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie powstało na bazie Liceum Medycznego otwartego w 1963 r. Pierwszym dyrektorem szkoły była mgr Teresa Sołtyszewska. Otwarcie szkoły pielęgniarskiej wynikło z niedoboru pielęgniarek w nowo zbudowanym Szpitalu Miejskim w Łukowie oraz potrzeb północno wschodniej części województwa lubelskiego.
 • Tradycje szkoły kształtował ceremoniał szkolny, w którym naczelną rolę spełniały uroczystości zawodowe – czepkowanie, paskowanie, Dzień Pracownika Służby Zdrowia, itd. Działalność dydaktyczna i wychowawcza koncentrowała się wokół osiągania przez młodzież wysokich wyników nauczania z przedmiotów ogólnokształcących i egzaminu dojrzałości oraz bardzo dobrego przygotowania teoretycznego i praktycznego z pielęgniarstwa i egzaminu zawodowego.
 • W miarę zwiększania się liczby uczennic w szkole, przybywała liczba etatowych nauczycieli.
 • Pierwsze absolwentki Liceum Medycznego w liczbie 44 osób ukończyły szkołę w czerwcu 1968 roku. Podjęły one pracę przede wszystkim na terenie województwa lubelskiego, potwierdzając bardzo dobre przygotowanie do zawodu pielęgniarki. Rozwój szkoły i jej osiągnięcia upoważniły Rodziców do ufundowania sztandaru Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa, którego wręczenie odbyło się 20 kwietnia 1975 roku.
 • Z dniem 1 września 1975 roku zostało utworzone Medyczne Studium Zawodowe, kształcące pielęgniarki w systemie policealnym. Kolejne lata pracy szkoły uświadomiły nauczycielom i młodzieży potrzebę wyboru Patrona. Dzień 13 października 1979 roku jest związany z uroczystym nadaniem szkole imienia Janusza Korczaka.
 • W czerwcu 1989 roku Wojewoda Siedlecki utworzył Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Łukowie. W roku szkolnym 1993/1994 został wydłużony cykl kształcenia do 2,5 letniego w zawodzie pielęgniarki. Nowa dokumentacja programowa wprowadziła zagadnienia promocji zdrowia. Medyczne Studium Zawodowe na wydziale pielęgniarstwa ukończyło 503 absolwentów. Dalsze zmiany organizacyjne wpłynęły na otwarcie nowych kierunków kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym.
 • 1 września 1994 roku powitaliśmy młodzież rozpoczynającą naukę w zawodzie terapeuty zajęciowego. Przed Radą Pedagogiczną – wielka odpowiedzialność i wiele pracy. Naszym udziałem było doskonalenie zawodowe, organizowanie pracowni terapii zajęciowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych, zdobywanie literatury, wybór i przygotowanie placówek do zajęć praktycznych, prowadzenie prac dyplomowych i pierwszego egzaminu z przygotowania zawodowego. Do chwili obecnej szkołę ukończyło 262 absolwentów tego kierunku.
 • Czerwiec 1996 roku – średnia wyników z egzaminu z przygotowania zawodowego 4,8. Dziewięć osób otrzymało dyplom z oceną celującą. Na uroczystości wręczenia dyplomów, pierwszym 32 absolwentom terapii zajęciowej pani dyrektor Longina Król powiedziała: „Z Wami i dzięki Wam, zamierzone cele edukacji zostały osiągnięte. Daliście dowody swej dojrzałej zawodowo postawy, jestem przekonana, że będziecie chronić prawa niepełnosprawnych do godnego życia. Uczynicie, dar życia równie pięknym, kiedy towarzyszy mu choroba, kalectwo czy starość.”
 • 1 września 1995 roku powitaliśmy młodzież rozpoczynającą naukę w nowo utworzonym kierunku – dietetyce. Przed Radą Pedagogiczną nowe zadania, ogromny wkład pracy w doskonalenie zawodowe, organizowanie warsztatu pracy, kształcenie praktyczne i przygotowanie formuły przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego. Dokumentacja programowa daje możliwość nowatorskiego jej realizowania i kształcenia autorskiego. W czerwcu 1997 roku oceniliśmy skuteczność pracy dydaktyczno-wychowawczej średnia wyników egzaminu z przygotowania zawodowego 4,84. Do pierwszych 29 absolwentów pani dyrektor Longina Król skierowała słowa: „…. jestem przekonana, że potraficie dawać swoje umiejętności i serce ludziom chorym oraz zmieniać świadomość i upodobania promując zdrowe żywienie.”
 • Dotychczas naszą szkołę ukończyło 194 dietetyków.
 • Transformacja ustroju wprowadziła zmiany w szkolnictwie medycznym. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej zlikwidowało kształcenie w zawodzie pielęgniarki w Liceum Medycznym. Ostatni raz przyjęliśmy absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 1992/1993.
 • Po 34 latach funkcjonowania Liceum Medycznego – dyplomy w zawodzie pielęgniarki uzyskało 1741 absolwentów. Sztandar Liceum Medycznego po 24 latach był świadkiem ostatniego ślubowania pielęgniarskiego i przeszedł do historii szkoły znajdując poczesne miejsce w izbie tradycji.
 • Zakończenie kształcenia licealnego wiąże się ze zmianą nazwy szkoły. Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dniem 1 września 1997 roku, szkoła przyjęła nazwę Medycznego Studium Zawodowego im. Janusza Korczaka. Rodzice ufundowali Sztandar, którego projekt zawiera wiele elementów wspólnych ze sztandarem odchodzącym do historii. Dajemy tym samym wyraz kontynuowania dobrych tradycji i wartości szkoły.
 • Od 1 września 1997 roku w szkole naukę podjęli instruktorzy higieny. Pokonaliśmy trudności organizacyjne, stworzyliśmy warunki dydaktyczne do realizacji programów nauczania, pozyskaliśmy fachową kadrę pedagogiczną. Nabór na ten wydział trwał 3 lata, podczas których ukończyło go 42 absolwentów.
 • Nowe realia funkcjonowania szkoły wpływają na jej rozwój.
 • W 2000 roku utworzono wydział technika farmaceutycznego. Dotychczas naszą szkołę ukończyło 267 farmaceutów.
 • W 2001 roku na mocy umowy z Akademią Medyczną w Lublinie powstało Collegium Łukowskie kształcące pielęgniarki w systemie licencjackim.
 • W 2002 roku otwarto wydział technika fizjoterapii – kierunek był prowadzony do roku 2005. Ukończyło go 53 osoby.
 • W 2003 roku powstał wydział ratownika medycznego. Nabór na ratowników medycznych trwał do roku 2012. Do chwili obecnej szkoła wykształciła 152 absolwentów tego wydziału.
 • W 2005 roku zorganizowaliśmy kształcenie na kierunku technik usług kosmetycznych, pierwsze absolwentki tego wydziału opuściły mury naszej szkoły w 2007 r. Dotychczas tytuł technika usług kosmetycznych otrzymało 107 uczennic.
 • W 2006 roku powstał wydział technika masażysty, pierwsi wykwalifikowani masażyści opuszczają szkołę w 2008 roku. Do chwili obecnej szkoła przygotowała 70 osób do wykonywania tego zawodu.
 • W 2007 roku szkoła otwiera wydziały opiekuna medycznego i opiekunki dziecięcej.
 • W roku szkolnym 2007 uruchomiliśmy kształcenie w zawodzie ratownika medycznego dla osób pracujących. Kształcenie odbywało się bezpłatnie, w systemie wieczorowym.
 • W 2009 roku szkoła organizuje wydział technika dentystycznego. Od 1 września naukę na tym wydziale rozpoczyna 15 osób – 14 dziewcząt i 1 chłopiec. Środki finansowe potrzebne do utworzenia specjalistycznych pracowni przedmiotowych pochodzą z projektu „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • W 2009 r. wznawiamy naukę na wydziale opiekun medyczny.
 • Od lipca 2009 r. szkoła bierze udział w projekcie „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt realizuje województwo lubelskie oraz wszystkie regionalne szkoły zawodowe prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego, od lipca 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku.
 • 22 marca 2009 r. zorganizowaliśmy I Targi Wiedzy i Umiejętności. W programie targów znalazły się: wykłady o tematyce równościowej, społecznej, medycznej i paramedycznej, zajęcia warsztatowe, prezentacja pracowni przedmiotowych. Uczestnikami targów była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu łukowskiego. Targi były jednym z elementów projektu systemowego „Zawodowa przyszłość Lubelszczyzny”. Targi Wiedzy i Umiejętności organizowaliśmy trzykrotnie, kolejne w latach 2011-2012.
 • 31 sierpnia 2011 r. odeszła na emeryturę Pani Dyrektor Longina Król. Moment przejścia na emeryturę Pani Dyrektor zbiegł się z jubileuszem jej 45-lecia pracy pedagogicznej. Praca zawodowa Pani Longiny Król to ogromny wkład w tworzenie historii szkoły, profesjonalizm, uzyskiwanie wysokich wyników nauczania i wychowania.
 • 1 września 2011 r. – stanowisko Dyrektora szkoły objęła Pani Anna Sołtyszewska. Pani Dyrektor jest wieloletnim pracownikiem naszej szkoły, nauczycielem anatomii. Przez ostatnie lata piastowała stanowisko kierownika szkolenia praktycznego, dbając o wysokie wyniki kształcenia i wychowania oraz przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy szkoły.
 • 1 września 2011 r. – nowym kierownikiem szkolenia praktycznego została Pani Małgorzata Przeździak, nauczyciel przedmiotów medycznych, wychowawca, wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 • 1 września 2011 r. – utworzyliśmy wydział asystentki stomatologicznej. Nauka na tym wydziale trwa dwa semestry. Absolwenci mogą ubiegać się o pracę w poradniach i przychodniach stomatologicznych oraz kontraktowych i prywatnych gabinetach stomatologicznych. Nowy kierunek cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dyrekcja i pracownicy szkoły dołożyli wszelkich starań aby utworzyć kompleksowo wyposażoną pracownię umiejętności zawodowych, wyposażyć bibliotekę szkolną w niezbędne podręczniki i literaturę fachową oraz stworzyć właściwe warunki pracy dla uczniów tego wydziału.
 • 14 października 2011 r. – Pani Longina Król wieloletni dyrektor naszej szkoły została wyróżniona Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego w uznaniu zasług dydaktyczno – wychowawczych oraz wkładu w rozwój oświaty Województwa Lubelskiego.
 • 19 stycznia 2012 r. – w szkole odbyła się uroczystość zakończenia nauki przez pierwszych absolwentów Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie i Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie kształcących się w zawodzie technik dentystyczny. W tym szczególnym dla obu szkół dniu została zorganizowana wspólna akademia, podczas której gościliśmy władze Województwa Lubelskiego, Powiatu Łukowskiego i Miasta Łuków. Podczas uroczystości pożegnaliśmy 12 osobową grupę uczniów, którzy po 2,5 letniej nauce ukończyli wydział technika dentystycznego.
 • 1 września 2012 r. – szkoła uruchamia nowy wydział – higienistkę stomatologiczną. Stoimy przed nowymi wyzwaniami związanymi z pozyskaniem nowej kadry, doposażeniem pracowni asystentki stomatologicznej, wdrożeniem nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego.W dniach 4-5 października 2013 roku odbyły się Uroczystości Jubileuszowe obchodów 50 – lecia Szkoły. Uroczystości zgromadziły Absolwentów Liceum Medycznego Pielęgniarstwa, Liceum Medycznego, Zespołu Szkół Medycznych i Medycznego Studium Zawodowego im Janusza Korczaka w Łukowie. W obchodach Jubileuszowych brało udział również wielu znamienitych Gości, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie MSZ w Łukowie.Z okazji Jubileuszu została wydana publikacja pt.”Szkoła medyczna w Łukowie 1963 – 2013”. (publikacja dostępna w szkolnej bibliotece)
 • 8 października 2010 r. – Organizacja Wojewódzkiej Konferencji Metodycznej „Trendy we współczesnej opiece farmaceutycznej”; koordynator: p. Barbara Frankowska.
 • 1 września 2013 r. – Otwarcie nowego kierunku kształcenia: technik sterylizacji medycznej.
 • 4-5 października 2013 r. – Obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Medycznej, Zjazd Absolwentów; wydanie publikacji „Szkoła Medyczna w Łukowie 1963-2013”; otwarcie nowej Izby Tradycji.
 • 26 lutego 2014 r. – Organizacja Konferencji Naukowej – Transplantologia XXI wieku fakty i mity „Miłość przesunięta poza granicę śmierci”; koordynatorzy: p. Małgorzata Przeździak i p. Agnieszka Baranowska.
 • 23-24 maja 2013 r. – Organizacja I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego; koordynator:   p. Barbara Frankowska.
 • 25 kwietnia 2014 r. – Odbiór wyróżnienia w 8. edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla placówek i instytucji rynku ochrony zdrowia „Liderzy Ochrony Zdrowia” w kategorii: Promocja zdrowia i profilaktyka za działania z zakresu promocji i edukacji zdrowotnej w 2013 roku.
 • 14 maja 2014 r. – Organizacja II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego; koordynator: p. Barbara Frankowska.
 • 17 czerwca 2014r. – Organizacja warsztatów „Ochrona danych osobowych w bibliotece” dla bibliotekarzy szkolnych ze szkół medycznych województwa lubelskiego oraz bibliotekarzy z bibliotek publicznych i pedagogicznych powiatu łukowskiego; koordynator: p. Anna Wiąckiewicz.
 • 20 marca 2015 r. – Organizacja Targów Wiedzy i Umiejętności ph. „Dzień dla zdrowia i urody”; koordynator: p. Agnieszka Zaniewicz.
 • 20 maja 2015 r. – Organizacja sesji popularno – naukowej pod hasłem: Pokonać ból oraz III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego; koordynator: p. Barbara Frankowska.
 • Czerwiec 2015 r. – Uzyskanie przez bibliotekę szkolną tytułu: „Biblioteka na medal” w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez portal Biblioteki szkolne online; koordynator: p. Anna Wiąckiewicz.
 • 20 maja 2015 r. – Organizacja sesji popularno – naukowej: „Pokonać ból” oraz III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego; koordynator:
  p. Barbara Frankowska.
 • 6 kwietnia 2016 r. – Organizacja Targów Wiedzy i Umiejętności ph. „Bądź zdrowy na wiosnę”; koordynator: p. Agnieszka Zaniewicz.
 • 21 kwietnia 2016 r. – Organizacja konferencji: „Poukładaj sobie raka – suplementy diety jako eliksir zdrowia” oraz IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Farmaceutycznej we współpracy ze Związkiem Zawodowym Techników Farmaceutycznych RP, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego; koordynatorzy: p. Monika Celińska, p. Anna Kupińska i p. Barbara Frankowska.
 • 27 września 2016 r.  – przejście na emeryturę Pani Hanny Szyndler – Kierownika Internatu, nauczyciela przedmiotów zawodowych na kierunku terapeuta zajęciowy, zatrudnionej w szkole od 1 września 1980 roku.
 • W roku szkolnym 2015/2016 szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie; realizację zadań konkursowych potwierdza przyznany w dniu 30 listopada 2015 r. tytuł „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”; koordynator: p. Agnieszka Zaniewicz.1 września 2016 r. – otwarcie Pracowni Rekreacji i Sportu.
 • 14 październik 2016 r. – objęcie przez Panią Agnieszkę Rościńską stanowiska Kierownika Internatu.
 • 20 listopada 2017 r. – Po reformie edukacji, przekształcenie studium w szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku; szkoła przyjmuje nazwę: Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie.
 • W roku szkolnym 2016/2017 szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie „Szkolny Klub Wolontariatu”; realizację zadań konkursowych potwierdza przyznany Certyfikat; koordynatorem konkursu była p. Anna Mateńka.
 • Rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019: Realizacja innowacji pedagogicznej z wychowania fizycznego: „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”; koordynator p. Agnieszka Zaniewicz.
 • 03 kwietnia 2017 r. – Organizacja wojewódzkiej konferencji metodycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego i pasjonatów aktywności fizycznej, pod hasłem: „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie” wraz z kursem: Instruktor Nordic Walking, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego; koordynator: p. Agnieszka Zaniewicz.
 • 6 czerwca 2017 r. – Organizacja wojewódzkiej konferencji dla nauczycieli bibliotekarzy „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej” pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego; koordynator: p. Anna Wiąckiewicz.
 • Rok szkolny 2018/2019:- poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy;
  – wznowienie nauki na kierunku terapeuta zajęciowy;
  – realizacja innowacji pedagogicznej w Internacie „Bezpieczeństwo młodzieży gwarantem zdrowia psychicznego”; koordynatorzy: p. Agnieszka Rościńska i p. Dorota Próchniewicz.
 • 25 kwietnia 2019 r. – Organizacja wojewódzkiej konferencji „Autyzm po drugiej stronie lustra”. Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad osobą autystyczną, pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego;koordynatorzy: p. Anna Sołtyszewska i p. Anna Mikołajewska.
 • 15 czerwca 2019 r. – Organizacja Zawodów Nordic Walking o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego; zwieńczenie realizacji innowacji pedagogicznejz wychowania fizycznego; koordynator: p. Agnieszka Zaniewicz.
 • 11 grudnia 2018 r. – Stypendystką Marszałka Województwa Lubelskiego, w ramach programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2016-2029” została słuchaczka III semestru technika usług kosmetycznych.
 • 29 października 2019 r. – Organizacja wojewódzkiej konferencji „CAD/CAM dla techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych” ; organizatorzy: p. Anna Sołtyszewska, p. Dariusz Dubowski, p. Justyna Dąbrowska
  i p. Ewa Wysokińska
 • 26 kwietnia 2021r. – Organizacja I edycji Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Łukowskiego.
 • Rok szkolny 2020/2021 – Poszerzenie oferty edukacyjnej o kierunek technik elektroniki i informatyki medycznej.
 • 1 września 2021r.:otwarcie nowego kierunku kształcenia Podolog, we współpracy ze Stowarzyszeniem Podiatrów i Podologów.- wznowienie nauki na kierunku Opiekunka dziecięca.
 • 13 października 2021r. – Uroczystość otwarcia boiska szkolnego zmodernizowanego w ramach realizacji Programu „Sportowa Polska 2020”, sfinansowanego ze środków budżetu Województwa Lubelskiego, przy współfinansowaniu Powiatu Łukowskiego i Ministerstwa Sportu Departamentu Infrastruktury Sportowej; nazwa projektu „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego , bieżni okrężnej 150 m i skoczni do skoku w dal przy SP-MSZ im. Janusza Korczaka w Łukowie”.
 • 31 grudnia 2022r. – Zawarcie umowy o współpracy z Łukowskim Ośrodkiem Kultury.
 • 27 kwietnia 2022r. Organizacja II edycji Powiatowego Konkursu Pierwszej Pomocy o Puchar Dyrektora Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Łukowskiego.
 • 12 października 2022r. – Podpisanie umowy o współpracy z Klubem Sportowym „Orlęta Łuków” w celu objęcia opieką medyczną – przeprowadzenia badań podologicznych młodych sportowców.
 • 18 marca 2023r. – Organizacja konferencji „#Abecadło Czerniaka” pod Honorowym Patronatem Sekretarza Stanuw Ministerstwie Zdrowia Waldemara Kraski i Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego.
 • 19 kwietnia 2023r. – Sukces na Wojewódzkim Konkursie Makijażu zorganizowanym przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Puławach. Słuchaczki II sem. technika usług kosmetycznych, kształcące się w systemie dziennym, zajęły II miejsce. Konkursowy makijaż w stylu boho wykonała Faustyna Zientara, modelką była Aleksandra Wielgórska. Uczennice przygotowała Pani Mariola Sulej.
 • 21 kwietnia 2023r. – Sukces na X Turnieju Masażu Szkół Medycznych Województwa Lubelskiego zorganizowanym przez Szkołę Policealną – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej. Reprezentacja szkoły w składzie: Natalia Stępniewska i Dawid Chrząstowski zajęła II miejsce. Słuchaczy IV sem. technika masażysty przygotowała Pani Anna Mateńka.

Baza dydaktyczna dawniej….

bazad1

 

W 1962 r. po miejscowym szpitalu przy ul. Piłsudskiego, pozostał wolny, dwukondygnacyjny budynek – zabytek piątej klasy, budowany w latach 1733 – 1760.W budynku mieściło się Kolegium Pijarskie, przemianowane w 1821 r. na Podlaską Szkołę Wojewódzką, a w latach 1865-1962 – Szpital Miejski Św. Tadeusza.

Po przeprowadzeniu remontu kapitalnego, we wrześniu 1963 r. budynek został przekazany Liceum Medycznemu Pielęgniarstwa, które zostało zorganizowane przez pierwszą dyrektorkę mgr Teresę Sołtyszewską i pierwszą kierownik szkolenia praktycznego mgr Władysławę Bułtowicz.

Budynek nie spełniał wymogów placówki dydaktycznej, toteż założono, że będą czynione starania prowadzące do budowy nowoczesnej bazy – internatu szkoły i kompleksu sportowego. Pod koniec lat sześćdziesiątych, dzięki staraniom pani dyrektor Longiny Król i Prezydium Komitetu Rodzicielskiego pod przewodnictwem pani Jadwigi Sawczak, została zabezpieczona działka pod budowę kompleksu budynków.

Na początku lat siedemdziesiątych rozpoczęto budowę internatu dla 150 uczniów, który oddano do użytku w listopadzie 1975 r. Prace związane z odbiorem prowadziła dyrektor Krystyna Pacocha. Została także opracowana dokumentacja projektowa na budynek szkoły z salą gimnastyczną, która nie doczekała się realizacji. W wyniku zmian podziału administracyjnego kraju, Łuków znalazł się w nowym województwie siedleckim, które nie mogło subsydiować budowy szkoły.

Wrzesień 1986 r. zaowocował wydaniem decyzji o opracowaniu dokumentacji projektowej na nowy budynek dydaktyczny z kompleksem sportowym. Budowę rozpoczęto, dzięki staraniom pani dyrektor Elizy Gizy w 1989 r., ale po wykonaniu robót wstępnych wstrzymano w roku 1991.

W maju 1992 r., pojawiła się nadzieja na kontynuowanie budowy, ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.

We wrześniu 1992 r. Łukowskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę, a pani dyrektor Longinie Król udało się doprowadzić do zdecydowanych rozstrzygnięć spraw formalnych związanych z realizacją inwestycji. Założono pełną kontrolę nad jakością prac budowlanych, oszczędne wydawanie środków budżetowych i zrezygnowano z powierzenia prowadzenia budowy inwestorowi zastępczemu. 15 października 1992 r. były już wykonane fundamenty. Zorganizowano skromną uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, dając tym samym wyraz tradycji budowlanej.

Zespół dyrekcyjny pod przewodnictwem mgr Longiny Król ponosił całkowitą odpowiedzialność połączoną z ogromnym zakresem obowiązków, które wyrównywała radość i nadzieja, że wkrótce cel zostanie osiągnięty.

Rok 1995 niesie spełnienie marzeń na wprowadzenie się do budynku dydaktycznego. Upływa pod hasłem przeprowadzenia przetargów na wyposażenie w meble i pomoce szkolne oraz stanowcze mobilizowanie wykonawcy do dotrzymania terminu odbioru. Dnia 22 grudnia opuściliśmy stary budynek szkoły.


bazad2


Od roku 1996 szkoła mieści się w dwupiętrowym pięknym architektonicznie, bardzo dobrze wyposażonym i kubaturowo dużym (16850m3) budynku mieszczącym się na ul. Kryńskiego 10.

Szkoła posiada kompleks sportowy: salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym, siłownię oraz pełnowymiarowe boiska do gier i bieżnię pokrytą nawierzchnią syntetyczną.

Uczniowie Medycznego Studium Zawodowego mogą kwaterować się w działającym przy szkole internacie. Od września 1999 r. do września 2016 r. funkcję kierownika internatu pełniła mgr Hanna Szyndler. Lata jej pracy to okres związany z modernizacją budynku i doposażeniem pomieszczeń mieszkalnych. Obecnie w internacie może zamieszkać 96 osób w wyróżniających się wysokim standardem pokojach 2-3 osobowych. Mieszkańcy internatu mają zapewnione całodobowe wyżywienie w szkolnej stołówce, mogą korzystać ze świetlicy, w której znajduje się telewizor. Internat jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada windę, dźwig osobowy i trzy pokoje dla osób niepełnosprawnych.


bazad3

Młodzież Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie uczy się w salach wykładowych bogato wyposażonych w sprzęt specjalistyczny i szeroką gamę pomocy dydaktycznych.

Higienistka stomatologiczna – zajęcia odbywają się w gabinecie dentystycznym, pracowni informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Opiekun medyczny – zajęcia odbywają się w pracowni zabiegów pielęgnacyjnych w pracowni informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Technik dentystyczny – zajęcia odbywają się w gabinecie dentystycznym, pracowni modelarstwa, pracowni techniki dentystycznej, informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Technik farmaceutyczny – zajęcia odbywają się w pracowni chemicznej, analizy leków, technologii postaci leków, informatycznej oraz innych klasopracowniach.

Technik usług kosmetycznych – sala wykładowa, oraz 2 pracownie kosmetyczne: pielęgnacji twarzy i ciała oraz manicure i pedicure.

Technik masażysta – zajęcia odbywają się w pracowni masażu suchego, wodnego i kinezyterapii oraz salach wykładowych, ćwiczenia realizowane są również w przychodni rehabilitacyjnej i szpitalnym oddziale rehabilitacyjnym.