Samorząd Słuchaczy to długoletnia tradycja naszej szkoły. Skupia grono kreatywnych, młodych ludzi wybranych w wyborach wolnych i powszechnych, którzy wcielają w życie zasady praworządności i uczą się demokratycznych form współżycia, umiejętności kierowania innymi, a także podporządkowania się osobom kierującym.
Samorząd Słuchaczy Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego stanowi szansę rzeczywistego współdziałania wszystkich tych, którzy pragną, aby szkoła dobrze działała.
Młodzież otrzymuje szansę współgospodarowania szkołą i współdziałania w tym zakresie z nauczycielami i dyrekcją.
Obszarami samorządności uczniów są wszystkie płaszczyzny działalności szkoły: dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza i rekreacyjna.
Samorząd prowadzi swoje działania przez posiedzenia, pracę samorządów klasowych oraz całoroczną pracę.
Młodzież pracująca w Samorządzie Słuchaczy podejmuje zadania w następujących obszarach:
1. Organizacja życia kulturalnego szkoły.
2. Kultywowanie tradycji narodowych i świątecznych.
3. Utrzymywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
4. Troska o wyniki nauczania i wychowania.
5. Rozwijanie aktywności i samorządności młodzieży.

Skład Samorządu Słuchaczy
w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący: Roger Witkowski (technik dentystyczny)
Zastępca Przewodniczącego: Ola Bujak (technik farmaceutyczny)
Skarbnik: Julia Zaręba (technik dentystyczny)
Sekretarz: Katarzyna Wydra (higienistka stomatologiczna)