Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

w roku szkolnym 2022/2023   szkoła nie ogłosiła naboru na ten kierunek


forma stacjonarna lub zaoczna

czas trwania nauki 1,5 lata;

liczba miejsc 25;

przyjęcie na podstawie analizy dostarczonej  dokumentacji .

 

Cykl nauczania:

  • półtoraroczny na podbudowie szkół – liceum ogólnokształcące i technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego.

Zajęcia dydaktyczne:

  • w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych,

Zajęcia praktyczne w:

  • laboratorium bhp,
  • przedsiębiorstwa i zakłady pracy,

Po uzyskaniu dyplomu pracę można podjąć w:

Technik BHP może pracować we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących
się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz we własnej jako samozatrudnienie.

 

Informacje o zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy:

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.