MSZ-KG.251.2.2.2017

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Tryb : przetargowy

 

Przedmiot:

  „Adaptacja głównego wejścia do budynku  szkoły Medycznego Studium  Zawodowego

 1. Janusza Korczaka ul. A.A. Kryńskiego 10 , 21-400 Łuków:
 2. a) przebudowa schodów,
 3. b) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 4. c) wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły(zewnętrznych i wewnętrzny
 5. Zamawiający i tryb w jakim będzie prowadzone postępowanie.
 6. Zamawiający: Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie
 7. Kryńskiego 10, 21-400 Łuków

tel. 25 798 26 39   e:mail:sekretariat@mszlukow.pl, www.mszlukow.pl

 1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargowym, zgodnie z Regulaminem udzielania
  zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty

30 000 euro w Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie   § 5pkt1.2.


 1. Określenie przedmiotu zamówienia

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień

Kod główny: 45000000-7

 • CPV   45110000-1
 • CPV   45111200-0
 • CPV   45262310-7
 • CPV   45262300-4
 • CPV   45223100-7
 • CPV   45320000-6
 • CPV   45262522-6
 • CPV   45233260-9
 • CPV   45421000-4
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„Adaptacja głównego wejścia do budynku  szkoły Medycznego Studium  Zawodowego

 1. Janusza Korczaka ul. A.A. Kryńskiego 10 , 21-400 Łuków
 2. a) przebudowa schodów,
 3. b) budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 4. c) wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły(zewnętrznych i wewnętrznych).
 • Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (stanowiąca załączniki do SIWZ)
 1.    przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz  projekt budowlany

w tym zakresie.

 • Utrzymanie miejsca prowadzenia robót w należytym porządku.
 • Wywiezienie gruzu budowlanego oraz odpadów powykonawczych na legalne wysypisko
 • Koszty wywozu i utylizacji należy uwzględnić w cenie oferty.

III. Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych,
       informacja o zamówieniach uzupełniających.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, udzielenia zamówień
  uzupełniających oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej
 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Warunki wzięcia udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
  tych warunków.
 2. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, spełniający następujące warunki:
 3. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 4. b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
 5. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
  zamówienia;
 6. d) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 7.   e) w stosunku do których, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania
 8. Ocena spełnienia warunku o którym mowa w ust. 1 pkt 1 a-d zostanie dokonana na podstawie
  dokumentów, o których mowa w rozdziale V ust. 1.

 

 1. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełniania wymaganych warunków.
 2. Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia niżej wymienionych dokumentów:
  a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
  gospodarczej,
 3. b) oświadczenia o spełnieniu warunków, wg Załącznika nr 3 do SIWZ,
 4. c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 4 do SIWZ,
 5. d) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
  wymagane uprawnienia,wg Załącznika nr 5 do SIWZ,

 

 1. Wymagany termin realizacji umowy:

 Wykonawca wykona przedmiot zamówienia najpóźniej do 11 grudnia 2017.

 

VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

 1. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty wizję lokalną.
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi być sporządzona w języku polskim.
 4. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 5. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.
 6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 7. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana

przez Wykonawcę.

 1. Ofertę należy składać w kopertach (opakowaniach) zabezpieczonych przed otwarciem:

 

VIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert  wraz

 z  podaniem znaczenia tych kryteriów.

1.Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena. Waga kryterium ceny wynosi 95%. Ocenie będą
podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi formalne.

Oferta nie odrzucona zawierająca najniższą (najkorzystniejszą) cenę uzyska maksymalną liczbę
punktów (95 pkt).

    Pozostałe oferty zostaną ocenione według poniższego wzoru:

    cena minimalna

     cena badanej oferty    × 95 pkt × 100%  

Porównaniu podlegać będzie cena brutto ogółem.

2.Drugim kryterium oceny ofert jest gwarancja jakości. Waga kryterium długości okresu gwarancji
wynosi 5%. Ocenie będą podlegać wyłącznie zakwalifikowane oferty, spełniające wszystkie wymogi
formalne. Oferta nie odrzucona zawierająca najdłuższy okres gwarancji jakości uzyska maksymalną
liczbę punktów (5 pkt).

   Pozostałe oferty zostaną ocenione według poniższego wzoru:

   okres gwarancji badanej oferty

    najdłuższy okras gwarancji           × 5 pkt × 100%                                                        

  Porównaniu podlegać będzie długość okresu gwarancji jakości wykonanych robót liczony

w miesiącach. Okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy liczony będzie tak jak 60 miesięcy.

  Jednocześnie zaproponowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

36 miesięcy 3 pkt.

48 miesięcy 4 pkt.

60 miesięcy 5 pkt.

   

 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
 2. Wykonawca podaje w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) cenę ryczałtową w PLN
  cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane

    z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 1. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

 

 1. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
 2. Zamkniętą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego,

lub przesłać pocztą na adres  Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka

 1. Kryńskiego 10, 21-400 Łuków sekretariat pokój 46
 2. Termin składania ofert upływa dnia 2017.09.29 o godz. 1000.

 

 1. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ
  1. Od momentu ogłoszenia postępowania do momentu upływu terminu otwarcia ofert wszelkie
  wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
  pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem przesłania pisma w ślad za faksem lub
  drogą elektroniczną.
 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
  treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim
  Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej jednostki

    www.mszlukow.pl,

 1. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści
  ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie
  internetowej(www.mszlukow.pl,)
 2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
  niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin
  składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie
  internetowej (www.mszlukow.pl,)

 

XII. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

 1. 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.29 o godz. 10.15 pokój 56
 2. Otwarcie ofert jest jawne.
 3. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny podczas otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek
  Zamawiający prześle mu informacje.

 

XIII. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

 1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć

na sfinansowanie zamówienia.

 1. Komisja przetargowa oceniać będzie spełnienie warunków określonych w SIWZ.
 2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ich ofert
  zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ.
 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
  złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

Ewa Dębowska  tel. 501 871 156 lub 25 798 26 39 wew.208

 

XIV. Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia
publicznego.

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie ujętym

w projekcie Umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ).

 1. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków ujętych w SIWZ, a dotyczących
  przedmiotu zamówienia.

 

 1. XV. Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu
  postępowania w celu zawarcia umowy.
 2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
  od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,

o którym mowa w ust. 1(przy złozonej jednej ofercie)

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
  zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
  Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia
  ich ponownej oceny,
 2. Wykonawca jest obowiązany skontaktować się z Zamawiającym w terminie wskazanym

w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii technicznych (np. numeru
konta, reprezentanta wykonawców) zawieranej umowy.

 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych

w § 14 wzoru Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.

 

XVII. Wzór umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, które musi uwzględnić
           Wykonawca podczas przygotowywania ofert i w trakcie realizacji zamówienia.

Warunki umowy dotyczące realizacji zamówienia, będącego przedmiotem postępowania, zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ wzór (Umowa).

Załącznik nr 1 – UMOWA do SIWZ

Załącznik nr 5 – OŚWIAD. o upraw.do SIWZ

Załącznik nr 4 – OŚWIAD. do SIWZ

Załącznik nr 2 – OFERTA do SIWZ

Załącznik nr 3 – OŚWIAD. do SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego  w Łukowie ul. A. A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2017/2018
i w okresie wakacji

Data ogłoszenia:
2017-06-28
Termin składania ofert:
2017-08-21 10:00
Treść:

Dostawy artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego  w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2017/2018 do przygotowania trzech posiłków dla około 100 osób (średnio miesięcznie) z grup tj.

A)    Pieczywo i wyroby cukiernicze na zakwasie z ziarnem,

B)    Nabiał o niskiej zawartości tłuszczu,

C) Mięso i jego przetwory (wieprzowe, wołowe),

D) Drób i jego przetwory,

E)  Warzywa, owoce, przetwory owocowo – warzywne, kiszonki,

F)     Mrożonki warzyw i owoców,

G)    Ryby i przetwory rybne,

H)    Inne artykuły spożywcze (tj. kasze, mąki, przyprawy, zioła suszone, orzechy, miód prawdziwy, ocet jabłkowy, balsamiczny, itp.).

Dostawa_artykułów_spożywczych_do_Internatu_Medycznego_Studium Zawodowego w Łukowie

Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A. A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2016/17
Data ogłoszenia:
2016-06-28
Termin składania ofert:
2016-08-22 10:00
Treść:

Łuków: Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie
ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2016/17

Numer ogłoszenia: 111949 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Medyczne Studium Zawodowe im.Janusza Korczaka w Łukowie , ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982639, 7983131, faks 025 7982639.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszlukow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Https://mszlukow.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Oświatowa Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Lubelskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2016/17.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wartość zamówienia artykułów spożywczych w roku szkolnym 2016/2017 powyżej 30000 euro. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Internatu przez 10 miesięcy roku szkolnego i wakacje (do 14.08) z następnych grup A: Pieczywo i wyroby cukiernicze, B: Nabiał, C: Mięso i jego przetwory (wieprzowe, wołowe), D: Drób i jego przetwory, E: Warzywa i owoce, F: Mrożonki warzyw i owoców, G: Ryby i produkty rybne, H: Inne artykuły spożywcze m.in.art. sypkie, przyprawy itp.). Szczegółowy zakres dostaw artykułów spożywczych zawierają załączniki Nr 2A-2H do SIWZ. Dostawa artykułów spożywczych transportem własnym Wykonawcy. Artykuły spożywcze powinny być dobre jakościowo, z właściwym terminem przydatności do spożycia. Dostarczanie art. spożywczych do przygotowania 3 posiłków dla ok, 100 osób i obiadów dla ok 50 osób. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 98.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oświadczenie Wykonawcy na druku Zamawiającego.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym zakresie. Złożone oświadczenie na druku Zamawiającego.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożone oświadczenie o spełnieniu warunków Zał. Nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie. Złożone oświadczenie o spełnieniu warunków Zał. Nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożone oświadczenie o spełnianiu warunków Zał. Nr 3 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Okres utrzymania niezmienionej ceny na art. spożywcze – 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mszlukow.pl/, https://mszlukow.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. A. A Kryńskiego 10 sekretariat szkoły..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat szkoły p 46..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłaszający:
Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie