Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego  w Łukowie ul. A. A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2017/2018
i w okresie wakacji

Data ogłoszenia:
2017-06-28
Termin składania ofert:
2017-08-21 10:00
Treść:

Dostawy artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego  w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2017/2018 do przygotowania trzech posiłków dla około 100 osób (średnio miesięcznie) z grup tj.

A)    Pieczywo i wyroby cukiernicze na zakwasie z ziarnem,

B)    Nabiał o niskiej zawartości tłuszczu,

C) Mięso i jego przetwory (wieprzowe, wołowe),

D) Drób i jego przetwory,

E)  Warzywa, owoce, przetwory owocowo – warzywne, kiszonki,

F)     Mrożonki warzyw i owoców,

G)    Ryby i przetwory rybne,

H)    Inne artykuły spożywcze (tj. kasze, mąki, przyprawy, zioła suszone, orzechy, miód prawdziwy, ocet jabłkowy, balsamiczny, itp.).

Dostawa_artykułów_spożywczych_do_Internatu_Medycznego_Studium Zawodowego w Łukowie

Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A. A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2016/17
Data ogłoszenia:
2016-06-28
Termin składania ofert:
2016-08-22 10:00
Treść:

Łuków: Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie
ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2016/17

Numer ogłoszenia: 111949 – 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Medyczne Studium Zawodowe im.Janusza Korczaka w Łukowie , ul. Adama Antoniego Kryńskiego 10, 21-400 Łuków, woj. lubelskie, tel. 025 7982639, 7983131, faks 025 7982639.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mszlukow.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Https://mszlukow.bip.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Oświatowa Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Lubelskiego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do Internatu Medycznego Studium Zawodowego w Łukowie ul. A.A. Kryńskiego 12 w roku szkolnym 2016/17.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wartość zamówienia artykułów spożywczych w roku szkolnym 2016/2017 powyżej 30000 euro. Dostawa artykułów spożywczych do stołówki Internatu przez 10 miesięcy roku szkolnego i wakacje (do 14.08) z następnych grup A: Pieczywo i wyroby cukiernicze, B: Nabiał, C: Mięso i jego przetwory (wieprzowe, wołowe), D: Drób i jego przetwory, E: Warzywa i owoce, F: Mrożonki warzyw i owoców, G: Ryby i produkty rybne, H: Inne artykuły spożywcze m.in.art. sypkie, przyprawy itp.). Szczegółowy zakres dostaw artykułów spożywczych zawierają załączniki Nr 2A-2H do SIWZ. Dostawa artykułów spożywczych transportem własnym Wykonawcy. Artykuły spożywcze powinny być dobre jakościowo, z właściwym terminem przydatności do spożycia. Dostarczanie art. spożywczych do przygotowania 3 posiłków dla ok, 100 osób i obiadów dla ok 50 osób. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 98.30.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Oświadczenie Wykonawcy na druku Zamawiającego.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych wymagań w tym zakresie. Złożone oświadczenie na druku Zamawiającego.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożone oświadczenie o spełnieniu warunków Zał. Nr 3 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie. Złożone oświadczenie o spełnieniu warunków Zał. Nr 3 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Złożone oświadczenie o spełnianiu warunków Zał. Nr 3 SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 70
 • 2 – Okres utrzymania niezmienionej ceny na art. spożywcze – 30

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mszlukow.pl/, https://mszlukow.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. A. A Kryńskiego 10 sekretariat szkoły..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat szkoły p 46..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłaszający:
Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie